I will #win, not immediately but definitely.

I will #win, not immediately but definitely.

I will win, not immediately but definitely.